Pedagogisk retning

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

PEDAGOGISK RETNING

- Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

Med vår visjon ønsker vi å styrke barnas selvfølelse, selvstendighetsfølelse, mestringsfølelse og identitetskapning. Barn med et positivt selvbilde er noe, kan noe, tør utfolde seg og tør å ta initiativ. For å skape gode holdninger i barna gir vi de erfaringer med å akseptere hverandre og danne vennskap på kryss av forskjellige kulturer og religioner. Vi ønsker at barna skal bli empatiske, tolerante og vise nestekjærlighet. Vi veileder barna til å finne strategier for å oppnå sine mål uten at det går på bekostning av andres ve og vel. I vår barnehage ønsker vi å bruke leken – som er barnas viktigste uttrykksmåte - som arbeidsmetode for å nå våre mål.


Barnehagens verdigrunnlag

Å ha ansvar for barns oppvekst betyr å formidle verdier hver eneste dag.

Grunnleggende verdier som felleskap, omsorg, medansvar, menneskeverd, likeverd, likestilling, nestekjærlighet, solidaritet, åndsfrihet og toleranse legges til grunn for hvordan vi ser på og jobber med danning, sosial kompetanse, selvstendighet, empati, omsorg, medvirkning, lek og læring i barnehagen.


Pedagogisk plattform

I Asker Gård barnehage har vi kommet fram til et verdisyn og felles holdninger til hvordan vi ønsker å skape en barnehage av god kvalitet.

Et barn har alle muligheter i seg til en god utvikling bare vi voksne ser det og legger forholdene til rette. Hvert barn er unikt og er en stor verdi i seg selv. Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Der vår oppgave blir å få alle barna til å skinne og kunne bli den beste versjonen av seg selv. Vi må derfor møte barna med anerkjennelse, respekt og likeverd.  Vi ser på barna som subjekter, og ikke objekter, der vi ser barnet som fullverdige mennesker i kraft av hva de er her og nå og ikke på hva de kan bli i framtida.

Dette dreier seg om barns medvirkning, fysiske og psykiske omsorg, respekt for barns lekende væremåte, der barn er eksperter på det å være barn.

 

Dagen skal preges av lek og det er gjennom leken at barna lærer og gjør seg verdifulle erfaringer, oppnår mestringsfølelse, samspill, kommunikasjon, språk og sosial kompetanse, som har til mål å bygge opp under barnets selvfølelse og identitetsskapning. Som voksne er vi rollemodeller for barna, og gjennom våre holdninger viser vi våre verdier. Vi fungerer som trygge baser som støtter og motiverer barna til å nå nye høyder og til å flytte sine mestringsgrenser.

 

Vi gir barna mulighet til å ta kontroll over eget liv, gjennom selvstendighetstrening, og ved at de er med å sette sitt preg på barnehagehverdagen, der de er med å bestemme hva dagen skal inneholde og sette agenda. Vi anerkjenner barnets rett til å eie egne meninger, ønsker og behov, og vi gjør barns ytringer gjeldene ved å møte deres innspill og ønsker.

Vi ønsker å ha en praksis der vi møter barns ønsker på en reflekterende måte.

Ved å stille oss dette spørsmålet: hvorfor si nei, vite svaret og kunne begrunne det pedagogisk! Kan vi ikke begrunne det pedagogisk skal barnets stemme få virkning.


Ved å ha en anerkjennende og god tone mot hverandre, viser vi at vi respekterer hverandre. Anerkjennelse handler om å føle seg godtatt og å bli sett, det å ha en følelse av å være likeverdig i forhold til hverandre. Å se barn og voksne som likeverdige betyr at de voksne har et helhetlig menneskesyn. Vi voksne skal se handlinger og situasjoner fra barnets vinkel, og spørre seg om valget vi gjør er til det beste for barnet. Vi voksne skal se, høre og respektere barnet. Det er viktig at måten vi snakker til barnet på er respektfullt og anerkjennende. Vi skal veilede barna til å finne veien som er god i et fellesskap. For barna betyr det at de opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor, og at de ikke blir avbrutt i lek fordi de voksne setter agenda.


Hos oss vektlegges det at læring og mestring skal foregå i et løsningsfokusert perspektiv og derfor brukes LØFT som metode og filosofi og jobbe etter. Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er å styrke gleden og selvfølelsen ved systematisk å synliggjøre og snakke om det positive som skjer, ved å gi barnet spontane bekreftelser og ros.


Når barna kommer om morgenen skal møtepunktet bære preget av trygghet, kjærlighet og omsorg og barnet skal bli tatt imot på en måte som gjør avskjeden god. Barnet skal føle seg savnet, ønsket og velkommen i barnehagen! De skal bli møtt med et smil og en stemme som sier ”så koselig å se deg!”. Omsorg skal prege alle situasjoner /møtene i barnehage hverdagen, der vi møter og ser hvert barn gjennom hele dagen. Når barna hentes på ettermiddagen skal vi gi tilbakemelding om hvordan dagen har vært for akkurat ditt barn.


Vi vil møte foreldrene med respekt, toleranse og høflighet, slik at overgangen mellom hjem og barnehage oppleves trygt og forutsigbart. På denne måten vil vi lage en plattform av gjensidig tillit og forståelse, der felles fokus blir kvalitet i barna sin barnehagehverdag. Vi vil legge vekt på å være ærlige og pålitelige og service innstilte.

 

Barnet lærer ved å oppleve ting sammen med andre, måle seg i forhold til andre og utvikle seg sammen med andre. Gjennom relasjonsbygging skjer en danning av barnet. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Vi jobber aktivt for at alle skal akseptere hverandre som den en er, og forebygge mobbing. Vi vil være ansvarlige voksne som er nærværende og engasjerte i hvert enkelt barn sin trivsel og utvikling.


Vi vil hjelpe barna gjennom deltakelse i fellesskapet, der de lære om seg selv, erfare egne grenser og å oppfatte hva som er akseptable rammer i samvær med andre. I Asker gård barnehage er vi alle unike og forskjellige, derfor møter vi alle barn ulikt ut ifra barnets ballast, behov og ønsker, slik at alle får like vekstmuligheter. Vi er opptatt av at alle barn, uavhengig av kjønn og etnisitet skal få like muligheter til utfoldelse, lek, læring og utforskning.

I tilegg skal alle barna føle trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barna skal få oppleve seg selv som en positiv deltaker i et sosialt fellesskap, der barns medvirkning tas på alvor!