Observasjon

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

OBSERVASJON

Observasjon betyr å iaktta det som skjer på en særlig oppmerksom måte.

I Asker gård barnehage bruker vi ulike observasjonsmetoder avhengig av situasjon

og hva vi ønsker å observere.

Hensikten med observasjon er å kunne hjelpe og støtte barnet til en best mulig utvikling.

Observasjonene gjennomføres i hverdagsaktiviteter og lek i barnets naturlige omgivelser.

De vanligste observasjonsmetodene i vår barnehage er barnesamtaler, løpende protokoll, sosiogram,

TRAS og Alle med. • Barnesamtaler

Gjennom året har vi uformelle samtaler med barna, hvor vi ønsker å fange opp og ta tak i barnas interesser og meninger i forhold til deres opphold i barnehagen. Vi gjennomfører også mer formelle samtaler med de eldste barna, hvor vi snakker rundt deres trivsel, venner og voksenkontakt.


 • Løpende protokoll

Ønsker vi å observere et bestemt utviklingsområde, for eksempel hvordan et barn prøver å få og opprettholde kontakt med andre barn, kan denne metoden være godt egnet. Vi beskriver barnets handling over en kort tid på 2-3 minutter, og ved gjentakende observasjoner over tid kan vi se et mønster. Utfra dette ser vi om barnet trenger ekstra stimulanse på dette området.


 • Sosiogram

Sosiogram er en observasjonsmetode som kan brukes for å undersøke forhold mellom flere personer i en gruppe. Hvem tar kontakt med hvem, er kontakten av en positiv eller negativ art og er barnet inkludert i barnegruppa?


Tras

I handlingsprogrammet til Asker kommune 2011-2014 er et av målområdene tidlig innsats, der kommunen pålegger barnehagene å bruke Tras for å observere barna etter fylte 2 år.


TRAS er et kartleggingsskjema der vi registrerer barnas språkutvikling.Skjemaene fylles ut 2 ganger i året, og vises og drøftes på foreldresamtalene.Brukes til:

 • å vurdere det enkelte barns språkutvikling
 • å følge hvert barn i dets utvikling
 • å kunne skape optimale betingelser for tilegnelse av språk
 • å stimulere språklig bevisstgjøring
 • å drøfte videre tilrettelegging av pedagogiske tiltak
 • å kvalitetsikre observasjonene og den pedagogiske planleggingen


Dette for å gi barnet den hjelpen det trenger så tidlig som mulig. Språk tilegnes og utvikles i relasjoner med andre mennesker


Mer informasjon om denne satsingen finner du på:

Alle med

ALLE MED er et observasjonsskjema som vi bruker i Asker gård barnehage, i tillegg til TRAS-skjema, fra barnet fyller ett år.

Den gir oss et helhetlig billde om hva barna mestrer, og fanger opp de barna som sliter med utvikling av sin sosiale kompetanse.

Observasjonsskjemaet dekker 6 utviklingsområder:


 • Barnets språkutvikling
 • Sosioemosjonelle utvikling
 • Sansemotorisk utvikling
 • Lek
 • Trivsel
 • Hverdagsaktiviteter


Observasjonsspørsmålene til de forskjellige feltene tar utgangspunkt i praksis fra barnehagene.


ALLE MED-skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og det barnet mestrer. Målet er at skjemaet skal være et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeid, for eventuelt kontakt med andre fagfolk og sist, men ikke minst bidra til økt bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet barnehagen gir til barna.