Lek

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

BARNS UTVIKLING GJENNOM LEK

Lek er en grunnleggende væremåte og har en stor verdi i seg selv og utgjør en viktig del av barnas barnehagehverdag i Asker gård barnehage. Gjennom leken skaffer barna seg kunnskap og får innsikt hvor de kan fritt uttrykke seg fra sitt ståsted og sine premisser. De får også erfaringer, utforsker, utvikler selvtillit og blir bevisst seg selv og sine forutsetninger.


Leken er en metode for å bearbeide tanker, følelser, inntrykk og en god mulighet til å øve opp sin lek, språklige og sosial kompetanse. Glede, humor, spenning, engasjement og kreativitet er også en viktig del av leken. Barn utvikles i samspill med andre og små barn leker på andre måter enn store. Dette skal anerkjennes. Barna ser på hverandre og på den måten inspirerer de hverandre.


Lek skaper gode øyeblikk og relasjoner, også mellom de yngste barna. Derfor skal vi skal gi barna gode og varierte lekemuligheter både inne og ute og organisere miljøet og lekmateriale slik at det inspirerer og fremmer utforskning og lysten til å leke ulike typer lek.  Vi voksne skal være aktive, tilstedeværende og inspirerende veiledere for barna og støtte dem i leken. Vi skal være rollemodeller som skal fremme et inkluderende miljø, være nær og berike og delta i leken på barnas premisser. Vi skal observere, analysere og se at alle barna har noen å leke med og veilede barna hvis vi ser uheldige samspillmønstre. Vi skal veilede barn inn i lek og hjelpe de til å bli værende i leken. Å leke er med på å gi barna felles erfaringer og lek- og samtale grunnlag og er med på å skape et godt og inkluderende fellesskap blant barna.


Vi mener det er viktig å balansere mellom å gi tid og rom for den frie leken, samtidig som vi ønsker å inspirere og gi barna nye impulser.

Vi legger til rette for de ulike stadiene i lekutviklingen og bruker både inne- og uterommet som inspirasjon til ulik type lek. Ulik alder har ulike behov når det kommer til lek og lekutforsking. 1-åringene trenger god plass og mulighet for å ta i bruk kroppen, mens de større barna trenger også å få tid og rom til å kunne leke uforstyrret og fordype seg i blant annet regellek og rolleleken.


I rolleleken går barna inn og ut av roller og skifter strategier, de imiterer og later som. Barna får erfaringer med planlegging/problemløsning, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering. Rolleleken har stor grad av medbestemmelse slik at de får mulighet til å ta egne valg. Derfor vil vi i barnehagen tilrettelegge slik at alle barn blir stimulert og får mulighet til å delta i rollelek. Ved å styrke egenledelsesferdighetene vil barnet kunne mestre utfordringer, forstå sosiale situasjoner, regulere egen atferd, kommunisere godt og kunne samarbeide med andre.