Barns medvirkning

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

BARNS MEDVIRKNING

- Medvirkning på barnas premisser


I FNs barnekonvensjon står det: Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Slik at hvor omfattende barns medvirkning er vil avhenge av dette


Hva sier barnehageloven?

  • Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.


Hva vektlegger Rammeplanen?

  • I rammeplanen kommer dette synet til uttrykk ved at det blant annet står: Barn bor få delta i vurdering av sitt eget leke- og læringsmiljø og oppleve at det de mener blir tatt på alvor.


De vektlegger også:

  • Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innholdsområder.


Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil. Heller ikke at det begrenses til valg av pålegg og bok. Det handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning for det som foregår. Tanken om barns medvirkning bygger på tanker om barn som subjekt, likeverdighet og respekt for hverandre, og at de voksne ser den enkelte barnet, dets interesser og prøver å få tak i hva barnet mener og lar det bli gjellende. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente og intensjonelle. Der vi lar oss påvirke av barna, og lar barna påvirke hverandre. Der vi lar barna få reel innflytelse over sin dag i barnehagen. Dette er med på å styrke både evnen til toleranse og respekten for andre. Det gir plass for egen selvstendighet og integritet, samtidig som barnet er en deltaker i et fellesskap og ser seg selv i sammenheng med andre. På denne måten blir medvirkning et bidrag til læring av demokratiske væremåter og motvirker egoistisk tenkning. Barns medvirkning i barnehagen kan derfor ses på som en viktig side ved læring av sosiale ferdigheter.


I begrepet barns medvirkning inngår både medbestemmelse og selvbestemmelse.

Medbestemmelse er å bestemme sammen med andre og å ha innvirkning gjennom for eksempel praksisfortellinger, intervju, foto, videofilm eller observasjoner der de voksne fortolker det de ser og hører og ved dialoger der barnas meninger etterspørres, eller gjennom forhandlinger som oppstår på bakgrunn av barn og voksnes ulike syn, for eksempel hvilke bøker som skal leses, hvor turen skal gå, materialer som skal brukes - og så blir det som de foreslår. Medbestemmelse er ikke å la barna få si det de mener/ønsker og så bestemmer de voksne.


Selvbestemmelse er å bestemme selv og å ta egne valg er viktig for å bli et menneske som tørr å hevde egne meninger, og å stå imot gruppepress og mot til å leve sitt egent liv og tørre og følge sine egne tanker og å vise motstand mot de voksnes makt. Selvbestemmelse i barnehagen er at barna kan velge handlinger selvstendig innefor barnehagens muligheter. De får selv bestemme hva slags og hvor mye pålegg de vil ha på brødskiva, om skorpene skal spises, hvor mye melk som skal helles i koppen, hvem de skal leke med, hvilke aktiviteter de vil være med på, om de vil leke inne eller ute, eller om en skal ha på votter eller ikke.


Å bestemme selv er også viktig for a bli ansvarlig for egne handlinger (Nygård 1993). Det er vanskelig å utvikle seg til ansvarlige mennesker med omsorg for andre, hvis en skal passe på å tilpasse seg autoritære voksne. Dette vil føre til at barna blir tilskuere i eget liv.


Å arbeide med barns medvirkning, handler ikke om å finne frem til bestemte metoder, men om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Det er holdningene våre som leder frem til en medvirkningspraksis.


Les mer om hvordan vi jobber med Barns medvirkning i års/ virksomhetsplanen.