SU

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

SAMARBEIDSUTVALGET

(SU) skal være med å fastsette årsplanen. Dette gir foreldrene en reell medvirkning i arbeidet med barnehagens innhold.

I barnehageloven § 4 står det; ”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.


Videre står det:


”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ.”

”Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”


Som SU-representant får du anledning til å bli kjent med barnehagen som virksomhet på en litt annen måte enn i levere- og hentetiden.


Du får ta del i planlegging og utforming av blant annet årsplan samt mulighet til å bli bedre kjent med både foreldre og personale.


De som blir med i dette arbeidet bør synes det er interessant å være med å arrangere ulike sosiale arrangementer for barna og diskutere barnehagens innhold og rammer.


Hos oss består Samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 representanter fra personalet, samt styrer og eier.


SU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. SU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet.


Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger representanter til foreldrenes samarbeidsutvalg, foreldremøte på høsten.SU konstituerer seg selv på første SU-møte på høsten. Styrer innkaller til møte.

På dette møtet velges personer til følgende roller:

 • SU-leder
 • Nestleder


Su oppgaver hos oss:

 • SU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som berører kun enkeltbarn. I de tilfellene skal de henvise foreldrene direkte til pedagogisk leder eller styrer.
 • SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn av foreldre, personalet og eier.
 • SU skal holde foreldene informert om pågående saker i form av at referatene er tilgjengelige på barnehagens nettside.
 • SU skal bidra med konstruktive forslag i forhold til den daglige drift av barnehagen
 • SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid
 • SU fastsetter barnehagens årsplan .
 • SU skal holdes orientert av styrer, om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon
 • SU skal arrangere 1-2 sosiale arrangementer i løpet av barnehage året.Su leders oppgaver hos oss:

 • Registrere saker som skal opp i Su-møtet.
 • Kalle inn til SU-møter ved behov.
 • Sørge for at det blir skrevet referat fra Su-møtene. Referatet bør utgis senest to uker etter SU-møtet. Saker av konfidensiell art leges ikke ut på hjemmesiden
 • Er møteleder
 • Holde kontakt med styrer i form av telefon eller e-mail.


SU leder kan deligerer disse oppgavene .Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart i barnehagen.Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.Styrers oppgaver i forholdt til SU:

 • Holde kontakten, og samarbeide med SU, og gi Su den informasjonen de trenger.
 • Styrer har møte, tale - og forslagsrett i SU.
 • Styrer kaller inn til første SU møte.