Priser

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

FORELDREBETALING


Vi følger til en hver tid makspris på barnehage, fastsatt i

statsbudsjettet.


Asker kommune gir 30% søskenmoderasjon for barn nummer  to og 50% for barn nummer tre.


Innteksregulert/ redusert foreldrebetaling

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med samlet bruttoinntekt under en satt grense. Kommunestyret vedtar årlig inntektsgrensene.

Her kan det leses om innteksregulert foreldrebetaling.


Kostpenger kr 300,- pr. måned.


Barna har med matpakke hjemmefra på turdagen/ utedagen.

Fint  hvis barnet har med seg egen flaske med vann som barnet kan bruke mellom måltidene eller

når det er ute.


Den til enhver tid fastsatte foreldrebetaling innbetales forskuddsvis den 1. i hver måned.

Manglende betaling blir sendt til rettslig inkasso. Det betales for 11 måneder i året, siden Asker gård barnehage definerer et barnehageår som 11 mnd. drift.