Foreldresamtale

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

FORELDRESAMTALE

- Med barnet i fokus!

For å oppnå en barnehage av god kvalitet er et godt foreldresamarbeid en forutsetning for å sikre at barna får en optimal barnehagehverdag, der barns utvikling og trivsel er i fokus.


Foreldresamtalen er en viktig del av foreldresamarbeidet. Disse samtaler er viktig i vårt arbeid fordi barnet erfarer og opplever ting som har betydning både i hjemmet og i barnehagen.  Det er i foreldre samtalen vi kan bli kjent, sette felles mål og gi hverandre den informasjonen og kunnskapen vi besitter for sammen å gi barnet de beste utviklingsmuligheter, og for å sikre god kvalitet i barnas barnehagehverdag. Foreldresamtalene er en god mulighet til å prate uforstyrret om dette. Alle foreldre har behov for å vite at barnet deres utvikler seg som det skal, og har det godt den tiden de er i barnehagen.


Derfor blir dere blir tilbudt 2 foreldresamtaler i året, en om høsten og en om våren. Det er også mulighet å be om flere samtaler i løpet av året hvis ønskelig. Tidsrammen er ca 30 minutter per gang. Ved bruk av tolk settes av 50 minutter per samtale. Føler foreldrene behov for lengre samtale, ta kontakt med pedagogisk leder. Det er viktig for oss at dere som foreldrene ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte eget barn med en av personalet så raskt dette lar seg gjennomføre. Ta derfor raskt kontakt. Vi ønsker en samtale der dere som foreldre får mulighet til å komme til oss og bli tatt på alvor.


Dette er de to fremste anledningene dere som foreldre har til en mer utdypende samtale med pedagogisk leder om deres barnets trivsel, utvikling på ulike områder og om barnets sosiale, kommunikative, motoriske og språklige mestring.


Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og pedagogisk leder. I foreldresamtaler kan man få avklart verdi – og interessefelleskap og eventuelt konflikter. Vi ønsker et samarbeid som bærer preg av anerkjennelse, respekt og forståelse, der vi møtes til en gjensidig samtale omkring deres barn.


Vi gir ut punkter for samtalen i forkant av samtalene ( SAMTALESKJEMA ), er det noe spesielt dere ønsker å ta opp, er det fint hvis dere gir beskjed i forkant, slik at pedagogisk leder kan stille best mulig forbredt til samtalen.


I forkant av samtalene kartlegger pedagogisk leder barnet via kartleggingsverktøyene tras og alle med.

I foreldresamtalen utarbeider vi en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre et bedre samarbeid mellom barnehageen og foreldrene, ved at vi sammen kommer frem til gode mål som sikrer barnet best mulig utvikling.


Ting som vi ønsker å prate om er:

 • Den første tiden.
 • Tilknytning.
 • Samarbeid barnehage/ hjem.
 • Hvordan barnet har det i barnehagen – hjemme.
 • Utfordringer hjemme? Forandringer i hjemmet?
 • Venner - samspill.
 • Mestringsfølelse.
 • Lekkompetanse.
 • Språkutvikling.
 • Sosial utvikling.
 • Motorisk utvikling.
 • Barnets sterke sider og utfordringer vi jobber med.
 • Barnets forhold til oss voksne.
 • Daglige rutiner.
 • Spørsmål fra dere foreldre.