Foreldresamarbeid

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

På norsk:  Les mer

På polsk:   Les mer

På urdu:    Les mer

På arabisk: Les mer

På engelsk: Les mer

FORELDRESAMARBEID

Målet for foreldresamarbeidet er at det skal være et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, med barnets beste i fokus.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, men sammen har vi i barnehagen og foreldrene et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Vi skal sammen ivareta barnas behov for omsorg, lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Vi skal legge til rette for god dialog med foreldre.

Den daglige kontakten, dialogen med foreldre er vår viktigste kilde til informasjon, slik at vi kan samarbeide godt om barnas utvikling. For å kunne opprettholde et godt samarbeid er god kommunikasjon og informasjonsflyt en forutsetning. Når barnet går i barnehagen vokser de opp i to ulike miljøer som integreres. Barnet vil få ulike opplevelser og erfaringer hjemme og i barnehagen. Foreldrene og barnehagen ser og opplever barnet på ulike måter og på ulike tider på døgnet.  Det er derfor viktig med åpenhet og tillitt slik at vi sammen kan skape gode rammer rundt barnets utvikling. Vi ser på foreldrene som medspillere i både utvikling og vurdering av barnehagens innhold og setter stor pris på innspill til det pedagogiske opplegget. Derfor tilstreber vi å bygge bro mellom hjem og barnehage. Vi må sørge for nok møtepunkter som sikrer og beriker foreldresamarbeidet.

Foreldrenes medvirkning i barnehagen skiller mellom individnivå og gruppenivå (SU).


Individnivå: Er ved den daglige kontakten og samarbeid knyttet til sitt barn. Her kan foreldrene og personalet utveksle informasjon om hvordan barnet har det, hjemme og i barnehagen, hva det har opplevd, eventuell dagsform osv. Vi tilstreber å møte alle foreldrene i hente/leveringssituasjonene for å gi foreldrene en følelse av at de er velkomne inn. Vi tilstreber å sette av god tid i disse møtepunktene og være tilgjengelige hvis foreldrene ønsker en kort samtale. Møter som tar noe lengre tid avtales. Styrer/pedagogisk leder er også tilgjengelig utenfor barnehagens åpningstid. Er barna tilstede skal de tas med inn i samtalen og vi skal få barnet til å skinne. Gjennom minst to utviklingssamtaler i året utveksles observasjoner, vurderinger knyttet til trivsel og utvikling rundt deres barn. I disse møtene blir det laget en samarbeidsavtale hvor vi sammen finner ut hva barnehagen skal ha fokus på i perioden som kommer. Vi har også oppstartsamtale med nye barn. Barnehagen legger til rette slik at vi jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnet helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. I møtepunktene skal vi begrunne våre vurderinger ovenfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Sammen skal vi finne hvordan barnehagen og hjemmet på best mulig måte kan tilpasse og tilrettelegge til det beste for barnet.   I tillegg bruker barnehagen hjemmesiden, telefon, SMS/MMS og mail, samt oppslag i barnehagen som kommunikasjonsverktøy, der det er meldingsutveksling og informasjon om blant annet dagen i dag, månedsplaner, dagrapport, ukens melding om barnehagehverdagen og årsplan.