Språk

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

SPRÅK

- Språk og språkstimulering, er et satsningsområde hos oss.

Barn lærer språk i samhandling med andre mennesker, derfor må barnehagen skape et språkstimulerende miljø, og oppmuntre barna til å lytte, snakke sammen og leke med lyd, rim og rytme. Vi legger vekt på at barna skal få rike og varierte erfaringer med bruk av språket som kommunikasjonsmiddel. Å forstå og bli forstått er et grunnleggende ønske og behov for alle mennesker, også for barn i førskolealder. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv, barna må derfor møte et aktivt språkmiljø. Et barn må høre et ord ca 400 ganger før de tar det inn i sitt vokubulær. Derfor er gjentagelser veldig viktig for å fremme barnets språkutvikling.


Språk har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer barn inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Når barn er i et godt språklig samspill tilegner de seg språk, og lærer om hva språket brukes til og hvordan de skal beherske det. Å kunne kommunisere på et felles språk gir baret mulighet for å bedre kunne fungere i samhandling med andre. Det å ha et felles samtalegrunnlag er med på at barna føler samhørighet og motvirker frustrasjon og negativ atferd. Det tar tid å lære språk, mellom 5-7 år for å utvikle et godt språk. Så det er av stor betydning at vi starter så tidlig som mulig med et systematisk og målrettet arbeid. Det viser seg at barn som kommer til skolen med et godt utviklet språk, har større utbytte av det språklige opplæringstilbudet.


Vår barnehage har mange barn som er tospråklige, og det å være bevisst på god språkstimulering for disse barna, blir spesielt viktig.  Det er viktig å ha en forståelse om at barn som ikke behersker det norske språk ikke er språkløse, selv om de ikke snakker så mye norsk. Det er bare det at vi ikke har tilgangen på det språket barnet sier og kan på sitt morsmål. For at barna skal tilegne seg nye ord må vi bygge på det barnet allerede kan, slik at barna får knagger å henge de nye ordene på. Det er viktig og ikke si at barnet sier feil, men at vi heller bekrefter ordet og utaler det riktig.


At barnet bruker sitt morsmål aktivt hjemme kan hjelpe barnet i å tilegne seg det norske språket fortere. De ordene de forstår på sitt morsmål kan gjøre det lettere for barna å se sammenhenger. De vet hva for eksempel hvordan de sier ordet stol samtidig som de vet hva ordet betyr, når vi da sier det norske ordet i barnehagen kobler barna disse sammen, og gradvis tilegner barnet seg ordet.


Selv om ikke barnet responderer med engang, er det viktig å fortsette med å øve på ord og begreper. Mange barn smaker lenge på ordene, og venter med å snakke til de føler seg helt trygge.


En vesentlig del av det språklige samspillet i barnehagen er knyttet til den uformelle læringen i hverdagslivet, da spesielt med tanke på alle rutinesituasjonene og selvfølgelig leken. Vi er opptatt av å bruke løft for å fremme barnas språkutvikling, der vi bruker her og nå situasjonen og hverdagssamtalen som en innfallsport for å samtale med barna. Vi ser på måltid, påkledning, samlingsstund, toalettbesøk som gode pedagogiske situasjoner der det foregår mye språkstimulering. Vi snakker om det vi gjør, bruker begreper som hører til. Vi støtter barna i deres lek og konflikthåndtering, der vi gir de flere alternativer til å finne strategier for og nå ønsket må. Vi bruker ulike typer språkmateriell som spill, eventyr med figurer, bøker, spill med begrepstrening, rim og regler, sang og mye mer. Vi bruker konkreter, bilder og kroppsspråk for å underbygge det vi sier og for å gjøre ordene mer konkrete for barna. Vi har også faste språkgrupper med innhold tilpasset barnas ferdigheter.


Mål:

  • Skape tid og rom for gode leseopplevelser
  • Tilrettelegge for tilgjengelig språk- og lesemateriell
  • Skape leselyst
  • Voksne som gode språkmodeller
  • Øke barnas språkkompetanse


Digitale verktøy


Barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. (Rammeplan for barnehager)


Å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn, og bruk av digitale verktøy er definert som en grunnleggende ferdighet i skolens læreplaner. I barnehagen innebærer det at personalet er i stand til å flytte fokus fra teknisk bruk av program til pedagogisk bruk av verktøy. Det er ikke de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid. Vi ønsker å bidra til å gi barna gode holdninger til bruk av digitale verktøy. Digitale verktøy skal være et nyttig og morsomt virkemiddel i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og motivere barn til økt læring og bidra til sosial utjevning.


I Asker gård barnehage har vi et godt utvalg av digitale verktøy, blant annet pc, kopi-/skanner maskin, fotoapparat, videokamera og nettbrett.


Mål:

  • Digitale verktøy skal være en sentral del av barnas hverdag.
  • Voksne skal skape tid og rom for gode opplevelser med digitale verktøy.
  • Digitale verktøy skal brukes bevist i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.


Vi ønsker å invitere barna til lek og utforskning på en annerledes og kreativ måte, Barna kan også være med å lage opplegg, de kan snakke inn lydene, tegne, skrive og ta bilder til oppgavene som skal løses. På den måten er de deltagende i prosessen, og kan få et større eierforhold til aktiviteten.


Ressurshefte for barn i flerspråkelige familier


Norsk - LES MER

Engelsk - LES MER

Urdu - LES MER

Arabisk - LES MER

Kurdisk - LES MER

Polsk - LES MER

Somalisk - LES MER