Sosial kompetanse

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

SOSIAL KOMPETANSE

- Et av våre satsningsområder

Hvorfor er sosial kompetanse så viktig og hva kjennetegner et sosialt kompetent barn?

Begrepet sosial kompetanse dreier seg om et sett med kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon vi trenger for å kunne samhandle på en god måte med andre mennesker. Sosial kompetanse handler om ”evnen til å omgås andre mennesker” og om hvilke holdninger vi har til andre mennesker. Kort sammenfattet kan vi si at sosial kompetanse står for ressurser som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner, samtidig som barnet ivaretar trivsel og et godt selvbilde og unngår å skade andre. Det er viktig å huske at sosial kompetanse er situasjonsavhengig og personavhengig. En egenskap som vurderes som svært verdifull av en person eller i en spesiell situasjon, kan bli betraktet som en negativ egenskap i av andre personer eller i en annen situasjon.


Sosial kompetanse er viktig å beherske ut fra tre forhold:

  • Sosial kompetanse er nødvendig for å mestre ulike sosiale miljøer.
  • Sosial kompetanse gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap
  • Sosial kompetanse bidrar til at trivsel økes og utvikling fremmes


Barnehageloven og rammeplan for barnehagen sier at: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)


Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må få varierte samspillerfaringer. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser


Sosial kompetanse omhandler det å kunne beherske:

  • Empati handler om evnen til å leve seg inn i andres situasjon / se situasjonen fra den andres side, og vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Av den grunn er empati vesentlig for å kunne knytte nære relasjoner og til å være en motvekt mot mobbing og vold. Denne egenskapen er både stabil og situasjonsbestemt, og kan derfor utvikles og endres.
  • Samarbeidsferdigheter handler blant annet om å kunne bruke tiden fornuftig mens en venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder samt å kunne skifte aktiviteter ute å protestere. Det handler både om samarbeid med jevnaldrende som med voksne. Samarbeid lærer barn best ved at de får samarbeide mye.
  • Selvhevdelse er å be om informasjon, presentere seg og reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg selv sosialt blant annet ved å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter, og tørre si nei til det en ikke bør være med på. Selvhevdelse handler om å uttrykke uavhengighet og autonomi samt å ta sosial kontakt og initiativ.
  • Selvkontroll regulerer forholdet mellom atferd og følelser, og noen omtaler dette som impulskontroll. Det handler om evnen til å tilpasse seg fellesskapet og tå hensyn til andre. Denne evnen vises spesielt når det er snakk om frustrasjoner og sinne, eller når det oppstår konflikter og uenighet. Selvkontroll handler om å ha evnen til å utsette behov, for eksempel vente på tur og kunne vise glede og sinne på situasjonstilpassede måter.
  • Ansvarlighet dreier seg om å vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt kunne utføre oppgaver. Man utvikler ansvarlighet gjennom å få medbestemmelser og å ta konsekvensene av dette. En forutsetning for ansvarlighet er derfor tillit.
  • Lek, glede og humor handler om å kunne feire gode ting og føle glede ved egne og andres mestring. Videre handler det om enighet, gjensidighet og alternering i lek. Lek, glede og humor beslektet i og med de er preget av en her-og-nå tilstand. Fantasi, utfoldelse og aktivitet kjennetegner dette kompetanseområdet.


Et felles trekk ved alle disse kompetanseområdene er at de alle dreier seg om å utvikle prososiale handlinger.