Kunst kultur og kreativiet

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

KUNST,KULTUR OG KREATIVITET

- Et av våre satsningsområder

I rammeplanen står det at:

Gjennom det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal barna få mulighet til og oppleve kunst kultur og kreativitet, og selv få muligheten til å utrykke seg estetisk. Det at barna kan være sammen om kulturelle opplevelser, og gjøre noe, eller skape noe sammen i felleskap bidrar til at barna føler samhørighet. Barna blir sosialisert inn i en gruppe, og barna lærer seg de sosiale spillereglene. Ved at barna får forsøke, og oppleve mestring økes deres selvoppfattning - jeg kan - jeg klarer! Dette motiver barna til å ta nye utfordringer og flytte sine mestringsgrenser.


Barna vil gjennom rike erfaringer med kunst kultur og kreativitet få erfaringer og muligheter til sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Dette kommer til utrykk i barnehagehverdagen som for eksempel igjennom kunst formidling, kunsthåndverk, tegning, sang, dans, musikk, språk, litteratur, film, design med mer.


Barna får erfaringer med å ta i bruk sine sanser, styrke sin kulturelle identitet, og sine personlige utrykk. Barna får oppøvet og tatt i bruk sin fantasi og kreativitet og skaperevne. Gjennom fagområdet kan barna bearbeide ting de opplever og kommunisere igjennom sitt skapende utrykk. Barns fantasi gir næring til barnas kreativitet, og barna må stimuleres for å få oppøvet dette. Derfor må barna jevnlig få muligheter til skapende virksomhet.


Det sies at et barn har 100 språk, det verbale er bare en av dem, så derfor er det viktig at barna får muligheter til å ta i bruk kroppen og skape ting gjennom ulike materialer slik at vi gir alle barn mulighet til å utrykke sine følelser, ønsker og behov. Dette er spesielt viktig for barn med forsinket språkutvikling, eller har et annet språk enn norsk. Det at barna får utrykke seg med bruk av drama og andre kunstneriske utrykk kan hjelpe barnet med å utvikle sitt verbale språk, motvirke frustrasjon, og gjøre slik at barna kommer lettere inn i lek og fremmer samhold. Gjennom dette fagområdet får barna et felles språk som gir barna følelse av å være like, mestre likt og få en positiv opplevelse av fellesskapet.


Det å oppleve ulike kunstneriske utrykk er en måte å være i relasjon til andre, der barna kommuniserer og forholder seg til andre. Det skaper glede og gir energi.